T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Domača pravna oseba oz. podjetnik lahko zahteva vračilo v tujini plačanega davka na dodano vrednost (DDV oz. »VAT«) za nabave vsega blaga in storitev, ki jih je nabavila za opravljanje svoje poslovne dejavnosti in pri tem plačala DDV. Med te stroške spadajo:

- stroški poslovnih potovanj (najem vozil, stroški nočitev, stroški za javni prevoz...),
- stroški udeležbe na sejmih, razstavah, posvetih, izobraževanjih (vstopnine ,najem in stroški povezani z razstavnim prostorom - ogrevanje, čiščenje, montaža, stroški vstopnic...),
- stroški vzdrževanja (npr. popravilo vozil),
- stroški nabave opreme,
- stroški goriva in cestnin pri opravljanju cestnega prevoza,
- hrana, pijača in restavracijske storitve,
- stroški za luksuzne predmete, razvedrilo in zabavo.

Povračila plačanega DDV pa se ne sme zahtevati za:
- nakup blaga in storitev za osebne namene,
- DDV, ki je bil obračunan, čeprav gre za oproščen promet
- nepravilno zaračunan DDV v skladu z zakonodajo države članice
Vračilo DDV lahko zahtevate iz vseh držav EU in iz drugih držav, s katerimi obstaja vzajemnost na področju vračila plačanega DDV. V nadaljevanju navajamo države, ki so že vzpostavile vzajemnost:

 

Država

Vzpostavitev vzajemnosti

Kanada

da

Hrvaška

da - delno

Srbija

da - delno

Islandija

da

Izrael

da

Japonska

da

Južna Koreja

da

Liechtenstein

da

Makedonija

da

Norveška

da

Švica

da

Turčija

da - delno

Tajvan

da - delno

 

Upravičenci za vračilo tujega DDV morajo oddati izpolnjen obrazec za vlogo v spletni aplikaciji eDavki. Upravičenci morajo paziti na rok oddaje vlog, ki je 30. september leta, ki sledi letu, v katerem je bil DDV zaračunan za EU in 30. junij tekočega leta za DDV plačan v preteklem letu za tretje države. Vloga za povračilo se mora nanašati na obdobje, ki ni krajše od treh (3) mesecev.
Računi, za katere želite vrnjen DDV morajo vsebovati sledeče podatke:

 1. popolni naziv in popolni naslov podjetja dobavitelja in podjetja prejemnika storitev
 2. davčno številko, ki jo je podjetju dobavitelju dodelil finančni urad, ali identifikacijsko številko za DDV, ki mu jo je dodelil Zvezni urad za finance,
 3. datum izstavitve,
 4. številko računa,
 5. količino in običajno oznako predmeta dobave ali vrsto in obseg druge storitve,
 6. čas dobave ali izvedbe druge storitve,
 7. plačilo za dobavo ali drugo storitev,
 8. davčno stopnjo in davčni znesek, ki odpade na višino plačila.

Minimalni znesek zahtevanega davka: 50 € oz. 400 €, če se vloga nanaša na obdobje krajše od enega leta.

Obdarovanje s strani podjetja ima tri vidike: vpliv na višino davka od dobička (to je davka od dohodka pravnih oseb) za podjetje, vpliv na plačilo dohodnine za prejemnika darila ter vpliv na odbitek oziroma plačilo DDV.

Obdarovanje tako najprej vpliva na davčno priznane odhodke podjetja. Darila poslovnim partnerjem (reprezentanca) so davčno priznani odhodek do višine 50 %, medtem ko so darila drugim osebam (ki niso kupci podjetja) v celoti davčno nepriznani odhodek. Darila zaposlenim in njihovim otrokom niso davčno priznani odhodek, razen če gre za bonitete, ki terjajo obveznosti podjetja iz naslova plačila prispevkov in akontacije dohodnine. Darila kupcem (reklama) pa so v celoti davčno priznani odhodek podjetja.

Podjetje, ki poslovnemu partnerju ali drugi osebi podari darilo, mora obračunati in plačati akontacijo dohodnine. Denarna vrednost darila se obravnava kot neto prejemek, kar pomeni, da se obračun akontacije dohodnine opravi tako, da se vrednost darila obruti, na obruteni znesek pa se zatem obračuna akontacija dohodnine. Podjetje mora o obračunani in plačani akontaciji dohodnine obvestiti tudi prejemnika darila, za potrebe obračuna akontacije dohodnine pa mora od njega pridobiti tudi osebne podatke, vključno z davčno številko. Darilo ni obdavčeno z dohodnino, če njegova vrednost ne presega z zakonom določene vrednosti oziroma če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega zakonsko določene vrednosti.

Darilo zaposlenim in njihovim družinskim članom se obravnava kot dohodek iz zaposlitve, točneje kot boniteta. To pa pomeni, da se vrednost darila oziroma ugodnosti všteva v osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost in v osnovo za obračun akontacije dohodnine zaposlenega. Kot bonitete se kljub temu ne obravnavajo ugodnosti manjših vrednosti, ki jih podjetje zagotavlja vsem zaposlenim pod enakimi pogoji, kot je zlasti regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov za oddih in rekreacijo, pogostitve ob praznovanjih in v drugih podobnih primerih zagotavljanja običajnih ugodnosti. Vrednost darila pa se tudi ne všteva v davčno osnovo zaposlenega, če podjetje podari otroku zaposlenega do 15 let v mesecu decembru darilo v vrednosti zakonsko določenega zneska ali če gre za bonitete, ki jih podjetje zaposlenemu ne zagotavlja redno ali pogosto in njihova vrednost v mesecu ne presega z zakonom določene vrednosti.

Splošno pravilo je, da se DDV, ki ga podjetje plača ob nakupu daril (blaga ali storitev) ne priznava kot odbitni DDV. Na to ne vpliva ne namen darila ne komu je darilo namenjeno. Torej velja enako za darila poslovnim partnerjem kot reprezentanca, za darila zaposlenim in njihovim družinskim članom ali za darila kupcem v reklamne namene ali drugim osebam. Če podjetje podarja lastne proizvode mora ob njihovi podaritvi obračunati in plačati DDV od polne lastne cene proizvoda. Izjema je brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v razumnih količinah kupcem ali bodočim kupcem, če jih ti ne dajo v prodajo oziroma so v takšni obliki, da jih ni mogoče prodajati ter dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja dejavnosti podjetja, če jih podjetje daje občasno in ne istim osebam.

Če potrebujete pomoč pri obdarovanju Vaših poslovnih partnerjev, zaposlenih in njihovih otrok se obrnite na Repliko, računovodstvo in davčno svetovanje, d. o. o.. Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Factoring je poslovna transakcija, s katero si podjetje pridobi likvidna denarna sredstva tako, da proda svoje poslovne terjatve do kupcev posebni finančni organizaciji. Gre za finančni posel, pri katerem faktor, t.j. kupec terjatev, enkratno ali tekoče z dnevom zapadlosti odkupuje poslovne terjatve svojih strank (podjetij, ki terjatve prodajajo). S tem prevzame tveganje plačila terjatve in stroške izterjave dolga. Za opravljeno delo zaračuna provizijo.

Kljub nenehnemu razvoju in ponudbi finančnih produktov je factoring eden od bolj priljubljenih instrumentov, saj omogoča upravljanje terjatev do kupcev. Podjetje s factoringom zavaruje poslovne terjatve in si zagotovi financiranje prodaje z odloženim rokom plačila. Zagotovi pa si tudi stalno likvidnost poslovnega sistema, saj proda terjatve sproti, ko prispejo v plačilo.

Ta finančni instrument je zlasti priporočljiv takrat, ko sklepamo posle z neznanim kupcem, ko poslujemo s tveganim področjem ali ko gre za visoke pogodbene zneske (terjatve).

Dodatne informacije o factoringu lahko dobite pri podjetju Replika, računovodstvo in davčno svetovanje, d. o. o.

Pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Med poslovno skrivnost običajno sodijo podatki o tehničnih, poslovnih in drugih znanjih (know how), o poslovnih partnerjih, o pridobljenih licencah in franšizah, o strankah, o sklenjenih pogodbah, o načinih poslovanja itd., lahko pa mednje sodijo tudi podatki o zaposlenih, o osebnih dohodkih, o sklenjenih pogodbah o zaposlitvi, pogodbah o delu ali avtorskih pogodbah, o internih aktih itd.

Primarno se za poslovno skrivnost štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom. Ne glede na to se za poslovno skrivnost že na podlagi Zakona o gospodarskih družbah štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Omejitev v zvezi z določitvijo poslovne skrivnosti praktično ni; z eno izjemo, da se za poslovno skrivnost ne morejo šteti podatki, ki so po zakonu javni (npr. lastništvo družbe, ustanovitveni kapital, letna poročila itd.) ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

Družba s pisnim sklepom določi vsebino poslovne skrivnosti, način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki jo morajo varovati. Podatke, ki so poslovna skrivnost družbe, morajo varovati tudi osebe zunaj družbe, če so vedele ali če bi glede na naravo podatka morale vedeti, da je podatek poslovna skrivnost.

V pogodbe z zunanjimi sodelavci je zato smotrno vključiti klavzule o varstvu poslovne skrivnosti ali z njimi skleniti posebne pogodbe o nerazkritju podatkov (non-disclosure agreement –NDA), ki pomenijo poslovno skrivnost. Take pogodbe običajno vsebujejo naslednje elemente:
- jasno opredelitev podatkov, ki štejejo za poslovno skrivnost,
- izjeme od varstva poslovne skrivnosti,
- obveznosti zavezanih strank, vključno z ustreznimi klavzulami za zaščito družbe,
- časovno veljavnost v pogodbi določenih obveznosti in
- druge specialne sestavine vezane na posamično pogodbo.

Zavedati se morate, da s sprejemom ustreznega  sklepa o varovanju poslovne skrivnosti oziroma s sklenitvijo ustrezne pogodbe lahko preprečite izdajo poslovne skrivnosti ali v primeru kršitve le-te vsaj ukrepate proti kršitelju. S tem pa si zagotovite, da Vaša posebna znanja, ki pomenijo Vašo konkurenčno prednost, ostanejo poslovna skrivnost in Vi ohranite prednost na trgu.

Za več informacij ter za pripravo sklepa ali pogodbe (pogodbene klavzule) o varstvu poslovne skrivnosti se lahko obrnete na podjetje Replika, računovodstvo in davčno svetovanje, d. o. o.

Pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Želite vstopiti na finančne trge in investirati Vaša prosta finančna sredstva?

Finančni trg ponuja številne priložnosti za podjetja. Vendar pa vsak, ki se dnevno ne srečuje z izzivi finančnih trgov in predvsem gibanji vrednosti vrednostnih papirjev, zelo težko sledi aktualnemu dogajanju, še teže pa se poglobi v ozadje posameznih dogodkov. Zato je nujno, da si podjetje za vstop na finančni trg pridobi osebnega finančnega ali poslovnega svetovalca.

V vsakem primeru pa si mora podjetje pred sprejemom odločitve za vstop na finančni trg , izdelati načrt poslovanja in pozvati računovodstvo, da preveri stanje preseženih sredstev (po pokritju vseh stroškov), ki jih lahko nameni za finančne naložbe. Potrebna je temeljita analiza trenutnega in načrtovanega finančnega stanja v podjetju in s tem obsega finančnih sredstev, ki jih podjetje lahko nameni za nakup raznovrstnih finančnih instrumentov.

Vsako podjetje si mora pred vstopom na finančni trg zastaviti pomembno vprašanje, kaj od finančnega trga sploh pričakuje? Pristopi so namreč različni in odvisni od tega, ali želimo na trgu nekaj dodatnega zaslužiti, ali želimo poiskati dodatna sredstva za svoje poslovanje, ali pa preprosto varno investirati prosta finančna sredstva.

Pomembno je vedeti, da pri izbiri naložbe ne smemo vnaprej vračunati dobičkov, ki jih še nismo realizirali, kajti v vsakem trenutku se nam lahko izmuznejo iz rok.
Na trg je tako najbolje vstopati postopoma, s predhodno izdelavo košarice naložb, v katere nameravamo usmerjati svoja sredstva. Če gre za večje zneske, je koristno, da investiranje razpršimo. Svoje naložbe je potrebno imeti pod nadzorom.
Vsako podjetje mora zato pred odločitvijo za vstop na finančni trg upoštevati:
- da trenutno stanje v podjetju ni hkrati njegova dolgoročna slika,
- da so naložena sredstva zaradi razmer na trgu lahko vezana tudi na dolgi rok,
- da vlaganje na finančne trge vedno pomeni določeno stopnjo tveganja in
- da je za zmanjšanje tveganj na minimum nujno najeti finančno in davčno svetovanje za pravilno usmeritev.

V Skupini Replika za stranke opravljamo storitve računovodskega in davčnega svetovanja za potrebe vstopa na finančne trge in svetujemo oziroma pomagamo pri izbiri najboljšega finančnega svetovalca za stranko z ozirom na nabor investicij, ki bi bile za stranko najprimernejše.

Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi