T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta (https://www.bf.uni-lj.si/)

Vodja projekta: dr. Klemen Eler

Projektni partnerji:

 • KG 2DOM d.o.o., socialno podjetje
 • Ekosistemske rešitve, Tadej Udovič s.p.
 • Sašo Saksida s.p.
 • Društvo Ljubljanica, reka sedmerih imen, so.p.
 • Replika, napredne rešitve d.o.o. (https://replika.si/)
 • KG Notranjski regijski park (https://www.notranjski-park.si/)
 • KG Jožef Leskovec
 • KG Slavko Žagar

Trajanje projekta: december 2023 – december 2024

Namen projekta

Ozaveščanje članov partnerstva ter ožje in/ali širše javnosti o pomembnosti ohranjanja biotske pestrosti vrstno pestrih (ekstenzivnih) travnikov. Pridobivanje ključnega znanja in izkušenj na tematiko ekstenzivnih travnikov in načinov njihovega ohranjanja ter vpogled v izboljšano prakso pridobivanja semenskega materiala – vzpostavitev t.i. naravnih semenskih bank na mestu kmetijskega gospodarstva – kot tudi v same procese vzpostavitve ekstenzivnih trajnih travnikov, ki so ključnega pomena za ohranjanje rastlinskih vrst in revitalizacijo vrstno osiromašenih travniških ekosistemov.

 

Cilji projekta

Glavni cilj projekta je ohranjanje biotske pestrosti travnikov na kmetijskih gospodarstvih s pomočjo izboljšane prakse za pridobivanje semenskega materiala za vzpostavljanje in ohranjanje vrstno pestrih travniških površin. Vzpostavitev t.i. naravne semenske banke predstavlja velik potencial za podporo obnovi osiromašenih travnikov, saj se lahko taki travniki z vnosom semen s pomočjo vzpostavljenih donorskih površin (vrstno pestrih travnikov) ponovno revitalizirajo in postanejo biotsko bolj raznovrstni.

Ostali cilji projekta:

 • ohranjanje in povečanje biotske pestrosti,
 • oblikovanje ukrepov za spodbujanje obnove ekstenzivnih travišč,
 • ohranjanje travniških rastlinskih vrst, vključno z redkimi in ogroženimi,
 • vzpostavitev »naravne semenske banke« za ohranjanje genskega materiala travniških, rastlinskih vrst – izboljšana praksa za pridobivanje semenskega materiala,
 • razširjanje pridobljenega znanja in praks na izbrane ciljne skupine,
 • ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja vrstne pestrosti rastlinskih vrst na travniških, površinah na kmetijskih gospodarstvih.

 

Projekt je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja in se izvaja v okvirju 6. JR za podukrep 16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Vrednost sofinanciranja znaša 74.998,88 €.

 

 

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in Program razvoja podeželja RS (www.program-podezelja.si/).

 


 

EIP 16.5 – Mejice: »Mejice kot podpora biotski raznolikosti, ohranjanju tradicionalnega in izginjajočega kulturnega vzorca slovenskega podeželja ter zagotavljanju ekosistemskih storitev«

Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije

Vodja projekta: dr. Tine Grebenc

Projektni partnerji:

Kmetije iz različnih slovenskih regij:

Trajanje projekta: maj 2021 – maj 2024

Namen projekta

Ozavestiti in usposobiti deležnike, predvsem kmetijska gospodarstva ter strokovno in laično javnost o znanjih in veščinah vzpostavljanja in ohranjanja mejic, ki predstavljajo enega izmed najvrednejših elementov kulturne krajine in stalnico kmetijskega prostora. Vzpostavitev novih in obnova obstoječih mejic bo prispevala k zagotavljanju visoke ravni biotske raznovrstnosti kmetijskih gospodarstev in boljšo izrabo ekosistemskih storitev, ki jih mejice nudijo.

 

Cilji projekta

Razvoj novih in sodobnih rešitev na področju vzpostavljanja in vzdrževanja mejic, ki bodo bistveno prispevale k večanju vrstne pestrosti na kmetijskih gospodarstvih ter zmanjšanju in blaženju vpliva podnebnih sprememb na širše okolje. Izboljševati trenutno stanje mejic in dolgoročno povečevati dobrobit za njihove lastnike skozi aktivnosti ozaveščanja, rednega usposabljanja deležnikov ter z oblikovanjem sodobnega in večnamenskega modela upravljanja mejic.

Ključna vodila pri vzpostavljanju mejic:

 • zadostna najmanjša vrstna pestrost mejic,
 • preprečevanje razširjanja ali zmanjševanje številčnosti invazivnih tujerodnih vrst,
 • spodbujanje in zagotavljanje uravnalnih, ohranjevalnih in proizvodnih funkcij mejic.

Z ustrezno vzpostavljenimi mejicami se bo zagotavljalo:

 • proizvodnjo pestrega nabora dobrin (medonosnost, sadje/plodovi, gobe),
 • druge funkcije, kot so ohranjanje vrstne pestrosti, opraševanje, razširjanje semen, biološka kontrola škodljivcev in ohranjanje genske raznovrstnosti,
 • zadrževanje površinskega odtoka vode in onesnažil ter zadrževanje vode v tleh,
 • zmanjšanje erozije,
 • vezava ogljika v tla,
 • ohranjanje rodovitnosti in strukture tal.

Doseženi rezultati projekta EIP 16.5 Mejice

Triletni projekt EIP 16.5 Mejice, zaključen maja 2024, je prinesel pomembne rezultate pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, tradicionalnih kulturnih vzorcev slovenskega podeželja in izboljšanju ekosistemskih storitev. Na šestih lokacijah smo zasadili ali obnovili mejice z več kot 720 rastlinami različnih vrst, pri čemer je mikorizacija sadik z avtohtono vrsto gomoljike izboljšala dolgoročni ekološki in ekonomski potencial mejic. Mejice so povečale biodiverziteto, zaščito tal in voda ter nudile zavetje in hrano za divje živali. Inovativni pristopi so omogočili večjo pridelavo medu in plodov ter boljšo zaščito pred vetrom.

Razvili in preizkusili smo uspešen model za prepoznavanje in povečanje vrednosti mejic na šestih kmetijskih gospodarstvih. Izvedli smo usposabljanja, delavnice in javne predstavitve, ki so povečale zavedanje in znanje o vzpostavljanju in ohranjanju mejic. Mejice so povečale možnosti za turistične, športne in rekreativne dejavnosti ter prispevale k ohranjanju avtohtonih rastlinskih vrst. Na začetku projekta smo ocenjevali začetno stanje kmetijskih gospodarstev in popisali rastlinske vrste, kar je služilo kot osnova za nadaljnje načrtovanje in ukrepe.

Projekt je dokazal, da mejice niso le elementi biodiverzitete, temveč tudi pomemben ekonomski vir, ki spodbuja trajnostni razvoj slovenskega podeželja.

Več o doseženih rezultatih si lahko preberete tukaj

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja (4. JR za podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam), vrednost sofinanciranja znaša 248.605,02 €.

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in Program razvoja podeželja RS (www.program-podezelja.si/).


 

 

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in Program razvoja podeželja RS (www.program-podezelja.si/).

 

Mejice kot podpora biotski raznolikosti, ohranjanju tradicionalnega in izginjajočega kulturnega vzorca slovenskega podeželja ter zagotavljanju ekosistemskih storitev

V maju 2024 uspešno zaključujemo triletni projekt "EIP 16.5 Mejice kot podpora biotski raznolikosti, ohranjanju tradicionalnega in izginjajočega kulturnega vzorca slovenskega podeželja ter zagotavljanju ekosistemskih storitev'', ki je v ospredje postavil ozaveščanje in izobraževanje vpletenih akterjev, zlasti kmetijskih gospodarstev, o pomenu in načinih vzpostavitve ter vzdrževanja mejic. Te naravne pregrade so ključne za ohranjanje biotske raznolikosti, izboljšanje ekosistemskih storitev in zaščito tradicionalnih vzorcev slovenskega podeželja. Mejice, ki jih definiramo kot linearni pasovi grmovja ali dreves, predstavljajo bistven element kmetijske in kulturne krajine, hkrati pa nudijo zavetje številnim rastlinskim in živalskim vrstam, izboljšujejo kakovost tal in vode ter prispevajo k estetski vrednosti okolja.

Projekt, podprt s strani Republike Slovenije in Evropske unije, je bil izveden v sodelovanju z več partnerji, vključno z Gozdarskim inštitutom Slovenije, kmetijskimi gospodarstvi in drugimi svetovalnimi inštitucijami. Skozi praktično izvedbo smo na petih lokacijah po Sloveniji preizkusili in dokazali učinkovitost modela za prepoznavanje in povečanje vrednosti mejic, kar je omogočilo izboljšanje ekološkega in ekonomskega potenciala krajine.

Slika 1:  Primer mejice pred urejanjem (KG Vertovšek).

Slika 2: Delo na terenu – urejanje mejice ob vodotoku in količenje za dosadnjo ciljnih vrst in sort (KG Vertovšek).

Naš cilj je bil ne samo ohraniti, ampak tudi okrepiti funkcionalnost mejic kot vitalnih elementov biodiverzitete in kultiviranja naravnih habitatov. Z inovativnim pristopom, ki je vključeval uporabo avtohtonih in trpežnih rastlinskih vrst, prilagojenih prihajajočim klimatskim spremembam, smo zagotovili, da mejice ostanejo trden steber slovenskega kmetijstva in naravovarstva.

 

CILJI PROJEKTA IN NJIHOVO DOSEGANJE

Projekt je bil usmerjen k izboljšanju biotske raznolikosti in ekosistemskih storitev, ki jih mejice nudijo v kmetijski krajini. Cilji projekta so bili večplastni, vključno z ohranjanjem in izboljšanjem biodiverzitete, zaščito tal in voda, zagotavljanjem habitatov za divje živali ter izboljšanjem kakovosti zraka. Poudarek je bil tudi na ohranjanju tradicionalnih kulturnih vzorcev slovenskega podeželja.

Za doseganje teh ciljev je projekt vključeval razvoj in implementacijo modela za prepoznavanje in povečanje vrednosti mejic, ki je bil preizkušen na petih kmetijskih gospodarstvih po Sloveniji. Uporabljeni pristopi so vključevali inovativne tehnike sajenja, kot je uporaba sadik dreves, okuženih z gomoljikami ali tartufi, v kombinaciji z več plodonosnimi in medonosnimi vrstami. Ta pristop je bil namenjen izboljšanju dolgoročnega ekološkega in ekonomskega potenciala mejic.

Izvedene so bile tudi aktivnosti, ki so vključevale izobraževanje in usposabljanje kmetijskih gospodarstev o vzpostavitvi in vzdrževanju mejic, prepoznavanju in odstranjevanju invazivnih vrst, ter vključevanju ekosistemskih storitev v kmetijsko prakso. V projektu je bilo pomembno tudi ozaveščanje širše javnosti o pomenu mejic za biotsko raznovrstnost in kmetijsko krajino.

Dodatne aktivnosti so vključevale terenske oglede, kjer so strokovnjaki v sodelovanju z lastniki kmetij in drugimi deležniki razpravljali o najboljših praksah za vzpostavitev in vzdrževanje mejic. Te dejavnosti so pomagale izboljšati praktično znanje in veščine vpletenih, kar je ključno za trajnostni razvoj kmetijskih gospodarstev in ohranjanje naravnega okolja.

 

REZULTATI IN UČINKI PROJEKTA


Po začetni raziskovalno-analitični fazi (popisi in analize začetnega stanja) se je oblikoval model umeščanja mejic v prostor. Skupno se je na vseh petih kmetijskih gospodarstvih zasadilo več kot 700 sadik dreves in grmovnic kot so bezeg, brek, breza, češnja, črni ribez, dren, glog, jablana, jerebika, kostanj, leska, robida, skorš, sliva, šipek in sončnice. Te sadike so bile izbrane zaradi njihove sposobnosti, da prispevajo k ekosistemskim storitvam. Poleg tega so bile vse sadike leske in breze tudi mikorizirane z avtohtono vrsto poletne gomoljike (Tuber aestivum), kar dodatno spodbuja biodiverziteto tal in povečuje produktivnost rastlin. Po zasaditvah so se redno izvajala varstveno-gojitvena dela (obrezovanje, zalivanje, zaščita) in po potrebi nadomestna sadnja sadik, ki niso uspele. Naša uspešnost sadnje je bila več kot 90 %.

Slika 3 in 4: Delo na terenu – količenje in sadnja mejic z uporabo mikoriziranih in ciljno izbranih drevesnih in grmovnih vrst in sort, kot nosilnih elementov mejic z mnogoterimi ekosistemskimi storitvami (KG Vertovšek in KG Andrejevi).

Projekt je prinesel številne pozitivne rezultate in učinke, ki so pripomogli k izboljšanju biotske raznolikosti in ekosistemskih funkcij na slovenskem podeželju.

 1. Izboljšanje biotske raznovrstnosti: Projekt je uspešno izvedel vzpostavitev in obnovo mejic na več lokacijah, kar je povečalo število habitatov za različne rastlinske in živalske vrste. Na obnovljenih in novih mejicah so bile zasajene različne avtohtone drevesne in grmovne vrste, kar je prispevalo k večji strukturni in vrstni pestrosti.
 2. Ekosistemske storitve: Mejice so izboljšale ekosistemske storitve, kot so zaščita tal in voda, zmanjšanje erozije in spiranja hranil, ter zagotavljanje hrane in zavetja za divje živali.
 3. Sodelovanje in izobraževanje: Projekt je aktivno vključeval kmetijska gospodarstva in širšo skupnost v procese vzpostavitve in vzdrževanja mejic. Usposabljanja in delavnice so kmetom omogočila pridobivanje znanj o pomenu mejic in tehnikah upravljanja, kar je okrepilo lokalno znanje in veščine.
 4. Ohranjanje kulturne krajine: Mejice so ključni element tradicionalne slovenske kmetijske krajine. Projekt je pripomogel k ohranjanju teh tradicionalnih struktur, kar je pomembno za ohranjanje kulturne dediščine in identitete slovenskega podeželja.
 5. Znanstveni in praktični prispevki: Rezultati projekta so bili dokumentirani in objavljeni, kar je prispevalo k širšemu razumevanju in priznanju pomena mejic. Objavljene študije in priporočila so na voljo za uporabo drugim kmetijskim gospodarstvom in strokovnjakom, ki se ukvarjajo z naravovarstvom in kmetijskim načrtovanjem.

Projekt je bil torej uspešen pri doseganju zastavljenih ciljev, ki so pripomogli ne samo k izboljšanju lokalnega okolja, temveč tudi k spodbujanju trajnostnih praks na slovenskem podeželju.

 

USPOSABLJANJE

Izvedli smo tudi program usposabljanja za kmetijska gospodarstva v okviru projekta, ki je bil razdeljen na več segmentov. Usposabljanje je kmetijskim gospodarstvom omogočilo boljše razumevanje in veščine za identifikacijo ter nadzor invazivnih vrst, ki lahko ogrožajo lokalne ekosisteme. Poudarek je bil tudi na razumevanju, kako lahko mejice prispevajo k povečanju ekonomske in ekološke vrednosti kmetijskih zemljišč, vključno s povečanjem biotske raznovrstnosti in zagotavljanjem ekosistemskih storitev. Prav tako je usposabljanje spodbujalo aktivno sodelovanje kmetov pri načrtovanju, vzpostavitvi in vzdrževanju mejic, kar je ključnega pomena za njihovo dolgoročno ohranjanje in funkcionalnost.

Poleg formalnega usposabljanja so bili izvedeni tudi praktični prenosi znanja na terenu, kjer so udeleženci imeli možnost neposredno sodelovati pri urejanju mejic. Ti prenosi so bili namenjeni različnim ciljnim skupinam, vključno s kmetijskimi gospodarstvi, strokovnjaki, dijaki in drugimi zainteresiranimi, in so obsegali varstveno-gojitvena dela na mejicah, ekosistemske storitve, ki jih nudijo mejice, habitatne tipe in njihovo zaščito v Naturi 2000, ter vrstno pestrost rastlinskega in živalskega sveta, ki ga podpirajo mejice.

Projektne aktivnosti so bile promovirane preko različnih komunikacijskih kanalov, s ciljem doseči širok spekter strokovne in laične javnosti, kar je prispevalo k širšemu razumevanju in podpori ohranjanja mejic.

 

ŠIRJENJE INFORMACIJ

Tekom projekta smo se na različne načine zavzemali tudi za širjenje pomena mejic ter informacij o projektu, pri čemer izpostavljamo naslednje:

 • Organizirali smo delavnice in seminarje, kjer so strokovnjaki s področja kmetijstva in gozdarstva delili svoje izkušnje in najboljše prakse z udeleženci. Te interaktivne seje so ponudile priložnost za neposredno izmenjavo znanj in izkušenj, kar je dodatno pripomoglo k večji vključenosti skupnosti v projekt.
 • Sodelovali smo tudi na sejmih, kjer smo postavili informativne stojnice. Na teh dogodkih smo razdeljevali informativno gradivo, predstavljali uspehe projekta in izvajali izobraževalne aktivnosti za obiskovalce. To je bil odličen način za dvigovanje zavedanja o pomenu mejic in za pridobivanje nove podpore in zanimanja za projekt.
 • Projekt smo promovirali tudi preko digitalnih platform, kot so družbena omrežja in elektronske novice. Te platforme so omogočale redno komuniciranje z zainteresirano javnostjo, objavo posodobitev o napredku projekta in deljenje zanimivih zgodb in uspehov, povezanih z mejicami.
 • Za širjenje znanja in izkušenj smo izkoristili tudi medije, s ciljem doseči čim širšo javnost.

Vse te aktivnosti so bile usmerjene v širjenje razumevanja in cenjenja mejic kot ključnega elementa trajnostnega upravljanja krajine in ohranjanja naravne dediščine.

Slika 5 in 6: Predstavitev projekta in doseženih rezultatov na Dnevih zeliščarstva v Beli krajini, Črnomelj (zgoraj) in Gozdarskem inštitutu Slovenije (spodaj).

PARTNERSTVO PROJEKTA

Projekt EIP 16.5 "Mejice kot podpora biotski raznolikosti, ohranjanju tradicionalnega in izginjajočega kulturnega vzorca slovenskega podeželja ter zagotavljanju ekosistemskih storitev" smo uspešno izvedli z močnim sodelovanjem med številnimi partnerji: dr. Tine Grebenc (vodja projekta, Gozdarski inštitut Slovenije), Ajša Alagić (Gozdarski inštitut Slovenije), Polona Vukovič (Gozdarski inštitut Slovenije), prof. Cvetka Kernel (Srednja gozdarska lesarska in zdravstvena šola Postojna), prof. Tamara Urbančič (Srednja gozdarska lesarska in zdravstvena šola Postojna), Janez Gačnik (Zavod Jabolko), Eva Kobe (Notranjski regijski park), Matevž Podjed (Notranjski regijski park), Maja Košuta (Notranjski regijski park), dr. Benjamin Leskovec (Replika napredne rešitve d.o.o.), Polona Urh (Replika napredne rešitve d.o.o.), Darja Korelc (Makrobios Panonija so.p.), Karol Vetrovšek (KG Vetrovšek), Tadej Udovč (KG Udovč), Aljaž Bevk (KG Široko), Jani Frank (KG Andrejevi) in Marjana Grčman (KG Grčman). Vsem partnerjem se iskreno zahvaljujemo za njihov neprecenljiv doprinos in kvalitetno opravljeno delo.
Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16 Sodelovanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, v sklopu 4. javnega razpisa za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja in se izvaja v obdobju od 25. maja 2021 do 24. maja 2024. Vrednost sofinanciranja znaša 248.605,02 €.

 

 

 

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in Program razvoja podeželja RS (www.program-podezelja.si/).

 

Introduction
These terms and conditions govern your use of the Replika d.o.o. website (www.replika.si) and all services provided by Replika d.o.o. (the "Services"). By accessing or using the website or Services, you agree to be bound by these terms and conditions. If you do not agree to these terms and conditions, you should not use the website or Services.

Service Agreement
The use of the Services provided by Replika d.o.o. constitutes a binding agreement between the user and Replika d.o.o. This agreement is governed by the laws of Slovenia.

Privacy Policy
Replika d.o.o. respects the privacy of its clients and their personal data. The company's privacy policy outlines how personal data is collected, processed, and used by Replika d.o.o. and can be found on the company's website.

Confidentiality
Replika d.o.o. agrees to keep confidential any information or data received from clients, and not to disclose such information to any third parties, except as required by law.

Fees and Payment
Replika d.o.o. fees for services are listed on the website and are subject to change at any time. Fees are payable in advance, and payment is due within the time frame specified in the invoice. If payment is not received within the specified time frame, the Services may be suspended until payment is received.

Limitation of Liability
Replika d.o.o. shall not be liable for any loss or damage, including but not limited to direct, indirect, incidental, special, or consequential damages, arising out of or relating to the use of the website or Services.

Termination
Replika d.o.o. may terminate this agreement and the provision of Services to any client at any time, without notice or cause. Upon termination, the client shall pay all outstanding fees and reimburse Replika d.o.o. for any expenses incurred in relation to the Services provided.

Intellectual Property Rights
The content and materials on the Replika d.o.o. website, including but not limited to text, images, graphics, logos, and software, are the property of Replika d.o.o. and are protected by copyright and other intellectual property laws.

Governing Law
This agreement and the use of the website and Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Slovenia.

Modification of Terms and Conditions
Replika d.o.o. reserves the right to modify these terms and conditions at any time. The most current version of these terms and conditions will be posted on the website.

Slovenski poslovni klub Tajska (SBCT – Slovenian Business Club Thailand) je bil ustanovljen z namenom vzpodbujanja in krepitve poslovnih vezi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Tajsko. V svoje vrste vabi in podjetja iz Slovenije in Tajske, ki imajo interes po  medsebojnem poslovnem sodelovanju. Po potrebi se v poslovni klub lahko včlanijo tudi podjetja iz tretjih držav, ki prispevajo h krepitvi poslovnih vezi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Tajsko.

Cilj SBCT je, da se pridruži družini slovenskih poslovnih klubov v tujini, ki že delujejo v drugih  državah po svetu. V ta namen je njegovo vodstvo tudi uradno pristopilo k aktivnostim oblikovanja podpornega okolja za poslovanje na Tajskem. V ta namen se bodo tudi v prihodnje organizirali poslovni dogodki, promocijski nastopi in izhodne delegacije na Tajsko, kjer se bodo lahko slovenska ter tajska podjetja poslovno povezovala. Tako bodo upravičena tudi poslovna potovanja na Tajsko in pridobitev sofinanciranja za udeležbo na gospodarskih delegacijah.

Pri pomembnejših aktivnostih SBCT v sodelovanje vključuje tudi dolgoletno častno generalno konzulko Republike Slovenije v Kraljevini Tajski, ga. Phatra Putipanpong.

Aktivnosti SBCT:

 • Izmenjava informacij med slovenskimi in tujimi podjetij o poslovnem okolju, kjer klub deluje
 • Organizacija poslovnih dogodkov in promocijskih nastopov
 • Individualna svetovanja podjetjem
 • Promocija slovenskega gospodarstva in poslovnega okolja v tujini
 • Pomoč pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji v tujini
 • Zagotavljanje aktualnih prispevkov in poslovnih priložnostih na tajskem trgu
 • Vzpostavitev in delovanje showrooma
 • Promocija kluba

 

Delovanje poslovnega kluba SBCT se financira iz članarin, z zagotavljanjem podpornih storitev članom kluba in iz drugih poslovnih prihodkov podjetja MAEO TRADING 2009 CO., LTD., ki je ustanovitelj kluba.

 

Pogoji za članstvo v SBCT:

Član kluba SBCT lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki preko podjetja vplača članarino na transakcijski račun ustanovitelja kluba.
Številka računa: 6262464397
Ime računa: MAEO TRADING 2009 CO., LTD., 380/79 M.12 Jomtien Soi 8, Nongprue,  
Banglamung, 20150 Chonburi, Thailand
Ime banke: Siam Commercial Bank, Jomtien Branch
SWIFT koda banke: SICOTHBK
Namen plačila (obvezno): SBCT MEMBERSHIP PAYMENT
Višina članarine:
Prosimo, da po izvedbi nakazila pošljete potrdilo o plačilu na elektronski naslov SBCT: maeotrading@gmail.com.

Trenutno ima klub 65 članov, 63 slovenskih in 2 tuji podjetji.

 

Naslov poslovnega kluba SBCT:
Slovenian Business Club Thailand
380/79, M.12 Jomtien Soi 8, Nongprue  
Banglamung, 20150 Chonburi
Thailand

 

Kontaktne osebe:

Vodja SBC na Tajskem je g. Matjaž Gradišnik, ki je za dodatne informacije v zvezi z delovanjem kluba in poslovnim okoljem na Tajskem na voljo vsak delovnik med 7.00 in 14.00 uro po slovenskem času preko spodaj navedenih kontaktov:
Viber ali WhatsApp: +66 85335 9989
E-pošta: maeotrading@gmail.com

Kontaktna oseba in zastopnik SBCT v Sloveniji:
Benjamin Leskovec
Telefon: +386 41 206 776
E-pošta: benjamin.leskovec@replika.si

Koristni naslovi in povezave za poslovanje slovenskih podjetij na Tajskem:

 

 

Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije

Vodja projekta: dr. Tine Grebenc

Projektni partnerji:

Kmetije iz različnih slovenskih regij:

Trajanje projekta: maj 2021 – maj 2024

Namen projekta

Ozavestiti in usposobiti deležnike, predvsem kmetijska gospodarstva ter strokovno in laično javnost o znanjih in veščinah vzpostavljanja in ohranjanja mejic, ki predstavljajo enega izmed najvrednejših elementov kulturne krajine in stalnico kmetijskega prostora. Vzpostavitev novih in obnova obstoječih mejic bo prispevala k zagotavljanju visoke ravni biotske raznovrstnosti kmetijskih gospodarstev in boljšo izrabo ekosistemskih storitev, ki jih mejice nudijo.

 

Cilji projekta

Razvoj novih in sodobnih rešitev na področju vzpostavljanja in vzdrževanja mejic, ki bodo bistveno prispevale k večanju vrstne pestrosti na kmetijskih gospodarstvih ter zmanjšanju in blaženju vpliva podnebnih sprememb na širše okolje. Izboljševati trenutno stanje mejic in dolgoročno povečevati dobrobit za njihove lastnike skozi aktivnosti ozaveščanja, rednega usposabljanja deležnikov ter z oblikovanjem sodobnega in večnamenskega modela upravljanja mejic.

Ključna vodila pri vzpostavljanju mejic:

 • zadostna najmanjša vrstna pestrost mejic,
 • preprečevanje razširjanja ali zmanjševanje številčnosti invazivnih tujerodnih vrst,
 • spodbujanje in zagotavljanje uravnalnih, ohranjevalnih in proizvodnih funkcij mejic.

Z ustrezno vzpostavljenimi mejicami se bo zagotavljalo:

 • proizvodnjo pestrega nabora dobrin (medonosnost, sadje/plodovi, gobe),
 • druge funkcije, kot so ohranjanje vrstne pestrosti, opraševanje, razširjanje semen, biološka kontrola škodljivcev in ohranjanje genske raznovrstnosti,
 • zadrževanje površinskega odtoka vode in onesnažil ter zadrževanje vode v tleh,
 • zmanjšanje erozije,
 • vezava ogljika v tla,
 • ohranjanje rodovitnosti in strukture tal.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja (4. JR za podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam), vrednost sofinanciranja znaša 248.605,02 €.

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in Program razvoja podeželja RS (www.program-podezelja.si/).

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi