T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Če ne poznate Vašega novega prodajalca, kupca oziroma stranke, je svojo terjatev pametno dobro zavarovati, sploh če gre za večji posel. Glede na splošno finančno situacijo v gospodarstvu in razširjeno plačilno nedisciplino je koristno zavarovati tudi terjatve proti znanim kupcem oziroma strankam. Možnosti je veliko. Podjetniški svetovalci iz Replike Vam lahko svetujemo, kateri instrument uporabiti v določeni situaciji.

Dokumentarni in čisti inkaso
Gre za razmeroma poceni plačilna instrumenta, pri katerem banka sicer ne jamči plačila, skrbno pa sodeluje pri izvedbi plačila in prevzemu dokumentov. Inkaso je najbolj podoben plačilu pošiljke po povzetju. Instrumenta sta namenjena poslovnima partnerjema, ki se med seboj poznata in si zaupata, pri čemer pa zagotavljata večjo varnost kot preprosto plačilo z nakazilom na transakcijski račun. Primerna sta tako pri domačem kot pri mednarodnem poslovanju.

Dokumentarni akreditiv
Akreditiv je najvarnejši plačilni instrument, saj pomeni samostojno in nepreklicno obvezo banke, da bo plačala prodajalcu pravočasno predložitev pravilnih, v akreditivu navedenih dokumentov. S tem plačilnim instrumentom se tako v celoti izloči tveganje ter se zagotovi pravočasnost plačila na eni strani ter pravočasnost dobave, ustrezne kakovosti ter količine blaga na drugi strani. Ker gre za cenovno manj ugoden instrument zavarovanja, se priporoča pri večjih poslih v mednarodnem poslovanju.

Bančna garancija
Bančna garancija se lahko izda v domači ali tuji valuti za zavarovanje določenih poslov. Običajno gre bančne garancije na prvi poziv, ki popolnoma izločijo vsako tveganje finančne in poslovne bonitete kupca, saj pomenijo samostojno in abstraktno obveznost banke. Prednost bančne garancije, ki sicer ni poceni, je, da ista garancija lahko pokriva več prodaj blaga, kar poceni zavarovanje plačila. Instrument se uporablja tako pri domačem kot pri mednarodnem poslovanju.

Menica
Menica je vrednostni papir, s katerim se dolžnik zaveže da bo, sam ali pa kdo drug (najbolj običajno dolžnikova poslovna banka), plačal določen znesek denarja. Prednost tega sicer cenovno ugodnega instrumenta je, da se dolžnik ne more upirati unovčenju menice z ugovori, ki se tičejo posla, vendar pa je nevarnost v tem, da dolžnik kasneje prekliče pooblastilo banki.

Ček
Ček je vrednostni papir, s katerim izdajatelj jamči za plačilo na čeku navedene vsote. Pri certificiranih čekih banka jamči za izplačilo čeka do določenega zneska, sicer pa obstaja nevarnost, da ček ni krit. Primeren je za poslovanje doma ali v tujini in je razmeroma poceni instrument zavarovanja.

Zavarovanje terjatev
Zavarovalnice ponujajo številne možnosti zavarovanja terjatev iz poslovanja pod določenimi pogoji. Gre za razmeroma drag instrument zavarovanja, odvisen tudi od kritja, ki ga zagotavlja zavarovalnica.

Factoring
S factoringom se plačilo terjatev zavaruje tako, da podjetje proda svoje poslovne terjatve do kupcev posebni finančni organizaciji. S tem ta sicer prevzame tveganje plačila terjatve in stroške izterjave dolga, vendar za opravljeno delo zaračuna provizijo, ki običajno ni nizka.

Poroštvo
Poroštvo za plačilo kupca pomeni zavezo poroka, da bo terjatev plačal, če je ne bo plačal kupec oziroma njegovo solidarno zavezo za plačilo terjatve. Čeprav gre za cenovno ugoden instrument zavarovanja, pa se zahteva podrobno proučitev finančne bonitete poroka.

Stvarno zavarovanje
Pomeni zastavo premičnin (zaloge, vrednostni papirji, terjatve) ali nepremičnin (hipoteka, zemljiški dolg) za zavarovanje določenega posla, plačila. Za uporabo takih stvarnih zavarovanj mora biti ustrezno urejeno pravno okolje, javne evidence in zemljiška knjiga. Ob izpolnjenih pogojih gre za izjemno varen način zavarovanja, ki pa žal sodi med dražje instrumente.

Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Plačilo denarnih obveznosti običajno poteka z nakazilom denarnih sredstev na transakcijski račun upnika. Zaradi različnih podjetniških razmer in okoliščin lahko pride do poravnave denarne obveznosti tudi drugače. Pravni, davčni in podjetniški strokovnjaki Skupine Replika Vam svetujemo, kako lahko na drugačen način, npr. s pobotom, cesijo, z alternativno izpolnitvijo poravnate Vaš zapadel denarni dolg. 

Pobot (kompenzacija)
Kot dolžnik lahko pobotate denarno terjatev, ki jo imate nasproti upniku, s tistim, kar ta terja od Vas, če se obe terjatvi glasita na denar in če sta obe zapadli. Pobot je možen tudi v primeru zapadlih terjatev, ki se glasijo na druge nadomestne stvari iste vrste in iste kakovosti.

Cesija (odstop terjatve s pogodbo namesto plačila)
Kot dolžnik lahko svojemu upniku odstopite svojo terjatev ali njen del namesto izpolnitve svoje obveznosti. Vaša obveznost ugasne s sklenitvijo pogodbe o odstopu, in sicer do višine odstopljene terjatve. To naredite na primer takrat, ko bo Vaš upnik Vašo terjatev lahko pobotal do svojega upnika.

Fakultativna (alternativna) izpolnitev
Kot dolžnik se lahko z Vašim upnikom že v fazi sklenitve ali kdajkoli kasneje dogovorite, da Vašo denarno obveznost poravnate s tem, da izročite kakšno blago ali opravite kakšno storitev. V primeru slabe likvidnosti podjetij in njihove medsebojno izražene potrebe po določenem blagu ali storitvah je to lahko za oba poslovna partnerja ugodna rešitev.

Nakazilo (asignacija)
Z nakazilom (asignacijo) lahko pod določenimi pogoji kot nakazovalec (asignant) pooblastite drugo osebo, nakazanca (asignata), da za Vaš račun izpolni denarno obveznost Vašemu upniku, prejemniku nakazila (asignatarju) in na ta način izpolnite Vašo obveznost.

Druge možnosti so še:
- poravnava,
- prevzem dolga ali izpolnitve,
- drugi netipizirani dogovori.

V praksi so možne številne netipizirane rešitve, ki vsebujejo kombinacijo pobota, cesije, fakultativne izpolnitve, nakazila in drugih dogovorov. Za več informacij se lahko obrnete na naše strokovnjake. Pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Zakon o gospodarskih družbah določa več različnih pravnih oblik podjetij: družba z neomejeno odgovornostjo (d. n.o.), tiha družba (t.d.), komanditna družba (k.d.), delniška družba (d. d.), komanditna delniška družba (k. d. d.), družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), gospodarsko interesno združenje (g. i. z) in samostojni podjetnik posameznik (s. p.). Najpogostejši pravni obliki podjetij, ki se ustanavljata v Sloveniji, sta samostojni podjetnik posameznik, ki nastopa kot posamezna fizična oseba, in družba z omejeno odgovornostjo, ki je kapitalska družba.

Preden lahko v podjetju začnemo z opravljanjem dejavnosti moramo ustanoviti podjetje v predpisani statusno pravni obliki ter ga vpisati v sodni oziroma poslovni register. Izbira statusno pravne oblike podjetja ni nepomembna. Vsaka izmed njih za ustanovitelja pomeni določene pravne, finančno-računovodske in poslovne posledice oziroma učinke. 

Spremembe v poslovanju ali na trgu lahko zahtevajo, da se družba oziroma podjetnik statusno preoblikujeta. Družba se lahko statusno preoblikuje:
- z združitvijo,
- z delitvijo,
- s prenosom premoženja, ali
- s spremembo pravnoorganizacijske oblike.
Podjetnik pa se lahko statusno preoblikuje v kapitalsko družbo.

O statusnem preoblikovanju tako govorimo v primeru, ko podjetje ne spremeni svoje dejavnosti, ampak z istimi sredstvi in istimi delavci nadaljuje svojo dejavnost v drugi družbi ali v drugi pravnoorganizacijski obliki. Vsaka pravna oblika ima z zakonom določene značilnosti, ki imajo na poslovanje različne učinke, vsaka združitev oziroma delitev ima svoje poslovne in finančne učinke. Zato je za vprašanje smotrnosti preoblikovanja potrebna temeljita analiza poslovanja podjetja in revizija ciljev, ki jih podjetje s preoblikovanjem želi doseči.

Statusno preoblikovanje je zahtevna pravna in računovodska operacija, za katero je pametno najeti zunanjega svetovalca.
Najpogosteje v praksi pride do preoblikovanja samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo. Podjetnik se lahko statusno preoblikuje:
- s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega podjetja, ali
- s prenosom podjetja na prevzemno kapitalsko družbo.
Zelo pogoste so v praksi tudi združitve gospodarskih družb, in sicer:
- pripojitev, pri kateri ena družba preneha in jo prevzame druga družba. Vse pravice in obveznosti preidejo iz družbe A na družbo B.
- spojitev, pri kateri družbi A in B prenehata njuno premoženje, pravice in obveznosti pa se prenesejo na novo ustanovljeno družbo C.
Statusne spremembe začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

V Skupini Replika v sodelovanju s pravnimi strokovnjaki za stranke opravimo celovito storitev statusnega preoblikovanja, od poslovnega svetovanja glede odločitve in prave izbire oblike preoblikovanja do izvedbe vseh aktivnosti preoblikovanja.

V Skupini Replika strankam v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki pomagamo pri izbiri primerne tehnike nakupa podjetja in kasneje tudi pri njeni celostni izvedbi. O prodaji in nakupu podjetja govorimo, ko kupec na podlagi sklenjene prodajne pogodbe pridobi nadzor nad ciljnim podjetjem. Gre za tiste primere, ko ne gre za prevzem družbe na podlagi Zakona o prevzemih.

Pred sprejemom odločitve stranke za nakup podjetja skupaj ocenimo, ali je nakup podjetja smotrn. V tem okviru se zlasti opredelimo do naslednjih vidikov takega posla:
- kje v poslu so dobički ter če in kako je te možno še povečati,
- kje v poslu se izgubi največ kapitala in kako bi bilo možno to izgubo minimizirati,
- kje v poslu so možne težave in kako jih je mogoče rešiti in
- kašne storitve oziroma izdelke je mogoče proizvajati v kupljenem podjetju ter kako učinkovit je njihov plasma na trg.

Če skupaj s stranko presodimo, da je nakup podjetja smotrn (glede na njen obseg lastnega in dolžniškega kapitala z ozirom na pričakovane dobičke), se odločimo še za tehniko nakupa podjetja.

Osnovne tehnike nakupa podjetja so:
- nakup poslovnih deležev oziroma delnic družbe, ki je nosilec ciljnega podjetja. Na ta način se kupi poslovne deleže oziroma delnice družbe od njenih družbenikov oziroma delničarjev v zameno za denar ali za drugo obliko plačila (delnice, obveznice, ipd.).
- nakup sredstev družbe, ki sestavljajo ciljno podjetje. Na ta način kupec kupi vsa ali bistven del sredstev družbe (torej substrat podjetja v celoti ali njegovem bistvenem delu) od same družbe.  Prodajalec podjetja v tem primeru niso delničarji oziroma družbeniki družbe, temveč družba sama.
Možne so še naslednje tehnike:
- kombinacija nakupa delnic in nakupa sredstev. Z vnaprej izbranimi sredstvi, pravicami in obveznostmi, ki jih kupec želi kupiti od družbe, ciljna družba ustanovi novo družbo v njeni stoodstotni lasti (t. i. ustanovitev hčerinske družbe), ki je potem predmet nakupa.
- nakup s kreditnim vzvodom je nakup delnic oziroma poslovnih deležev družbe s posojili. Kadar to naredi vodstvo družbe govorimo o t. i. menedžerskem odkupu podjetja (MBO).
- nakup z združitvijo oziroma spojitvijo je dvostopenjski nakup podjetja. Novoustanovljena ali že obstoječa družba kupca kupi delnice ciljne družbe. Nato se obe družbi bodisi združita v novo družbo bodisi se ena izmed njiju pripoji k drugi.

V Skupini Replika za stranke opravimo celovito svetovanje in izvedbo načrtovane transakcije, vključno s posredovanjem pri zagotovitvi ustreznih vpisov v sodni register in nalogov za prenos delnic pri klirinško depotni družbi v primeru nakupa delnic. V primerih, ko se za prenos zahteva sklenitev notarskega zapisa (na primer prenos poslovnega deleža), pa sodelujemo s pravnimi strokovnjaki in notarji.

Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Vsako podjetje lahko kadarkoli sprejme odločitev, da bo prenehalo z opravljanjem poslovne dejavnosti. Postopek za zapiranje podjetja (likvidacija) se razlikuje od pravno-organizacijske oblike poslovanja.

Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) mora sklep o prenehanju opravljanja dejavnosti (likvidacija) sprejeti s sklepom skupščine družbenikov, ki so imetniki poslovnih deležev, ki pomenijo najmanj tri četrtine osnovnega kapitala družbe, če družbena pogodba ne določa višje večine ali drugih zahtev. Pogoj je, da je družba sposobna poravnati vse svoje obveznosti, saj mora v nasprotnem primeru (če je plačilno nesposobna ali prezadolžena) predlagati začetek stečajnega postopka ali postopek prisilne poravnave. Likvidacijo opravljajo kot likvidacijski upravitelji vsi družbeniki, razen če je s sklepom družbenikov ali z družbeno pogodbo zaupana posameznim družbenikom ali tretjim osebam. Na podlagi sklepa o likvidaciji družba izvede postopek za svojo likvidacijo, in sicer bodisi po rednem postopku likvidacije ali po skrajšanem postopku prenehanja družbe.

V postopku likvidacije se predvsem poravnajo vse obveznosti družbe, zaključijo odprti posli in dolgoročne pogodbe ter se uredijo razmerja z delavci. Premoženje družbe se proda najmanj v takšnem obsegu, kot je potrebno za poplačilo obveznosti, lahko pa tudi v celoti. Po poplačilu vseh obveznosti družbe se preostalo premoženje razdeli med družbenike v sorazmerju z njihovimi deleži. Trajanje postopka je odvisno od časa, ki ga potrebujejo likvidacijski upravitelji, da uredijo vsa razmerja ter je običajno dolgotrajnejše (najmanj 1 leto). V sodni register je treba prijaviti začetek likvidacijskega postopka z navedbo likvidacijskih upraviteljev in nato tudi prenehanje družbe.

Družba lahko preneha po skrajšanem postopku brez likvidacije, če vsi družbeniki predlagajo registrskemu organu izbris družbe iz registra brez likvidacije in predlogu priložijo sklep o prenehanju po skrajšanem postopku ter notarsko overjeno izjavo vseh družbenikov z zakonsko določeno vsebino. V tem primeru lahko upniki v z zakonom določenem roku uveljavljajo terjatve do družbenikov, za katere so ti odgovorni solidarno z vsem svojim premoženjem. Ta postopek je kratek in je primeren le v primerih, ko družba praktično nima odprtih obveznosti, predvsem ne morebitnih spornih obveznosti, katerih višina še ni znana.

Samostojni podjetnik, ki želi prenehati opravljati dejavnost, mora vsaj tri mesece pred prijavo prenehanja opravljanja dejavnosti na primeren način (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih) objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost ter ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Izpolniti mora še nekatere druge zakonske obveznosti, pri čemer pa je postopek hiter, saj je podjetnik fizična oseba, ki za svoje obveznosti iz poslovanja odgovarja z vsem svojim podjetniškim in osebnim premoženjem ter bo tudi po prenehanju dejavnosti še vedno dolžan poravnati vse svoje obveznosti.

Če se nad družbo ali podjetnikom začne postopek likvidacije oziroma prenehanja, je treba zadnji dan pred začetkom tega postopka oziroma na dan prenehanja izdelati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. Zaprtje podjetja ima tudi davčne učinke, saj mora podjetje poravnati tudi vse zaostale in tekoče davčne obveznosti. Zato svetujemo, da si podjetje pred odločitvijo o likvidaciji pridobi nasvet strokovnjaka.

Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi