T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Davčne olajšave so ključna priložnost podjetja za zmanjšanje davčne osnove za davek od dobička (dohodka pravnih oseb) in s tem priložnost za najboljšo zakonito možnost davčne optimizacije ter maksimiranje neto dobička podjetja. Davčne olajšave država določa z namenom spodbujanja podjetij k določenim aktivnostim zaradi doseganja makroekonomskih gospodarskih ali drugih učinkov. Zato je prilagoditev poslovanja s ciljem izkoriščanja davčnih olajšav povsem zakonito, če ne že želeno ravnanje vsakega podjetja. Davčne olajšave niso stalne in se spreminjajo skladno z vsakokratno gospodarsko, finančno in socialno politiko države. Zato mora podjetje že v začetku poslovnega leta načrtovati svoje poslovanje tako, da bo lahko ob koncu poslovnega leta izkoristilo kar največ možnih davčnih olajšav.

Davčne olajšave, ki jih omogoča trenutna davčna zakonodaja so:

1) Davčna olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj (R&R)
Podjetje lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj (R&R). Podjetje lahko uveljavlja še dodatno zmanjšanje davčne osnove  (regijska olajšava), če ima sedež in opravlja svojo dejavnost na področjih države, ki imajo bruto domači proizvod na prebivalca nižji od poprečja države. Neizkoriščen del te davčne olajšave v davčnem obdobju lahko podjetje uveljavlja in si s tem zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih davčnih obdobjih. Naši davčni svetovalci Vam lahko pojasnijo, kaj se lahko šteje za vlaganje v R & R, in Vam svetujejo pri pripravi ustrezne dokumentacije. Podjetje mora namreč vlaganja v R & R opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu.
 
2) Davčna olajšava za investiranje
Podjetje lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini določenega odstotka investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva. Neizkoriščen del te davčne olajšave v davčnem obdobju lahko podjetje uveljavlja in si s tem zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih davčnih obdobjih.

3) Davčna olajšava za zaposlovanje
Podjetje lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove, če na novo zaposli delavca, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje. Podjetje ga mora zaposliti za nedoločen čas na podlagi pogodbe o zaposlitvi in hkrati povečati skupno število zaposlenih delavcev v davčnem obdobju, v katerem na novo zaposli delavca. Olajšava se lahko uveljavlja le določeno obdobje zaposlitve.

4) Druge davčne olajšave:

 • za zaposlovanje invalidov,
 • za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju,
 • za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
 • za donacije.

Če potrebujete strokovni davčni nasvet, kako do uveljavitve davčnih olajšav, se obrnite na družbo za davčno svetovanje Replika, d. o. o.. Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Dobiček poslovne enote tujega podjetja se obdavči po slovenskem pravu, če se poslovna enota nahaja v Sloveniji. Poslovna enota je zavezanec za davek od dobička (to je za davek od dohodkov pravnih oseb), zato je dolžna predložiti davčni obračun od dohodkov, ki jih dosega v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, ter tudi za davek na dodano vrednost. Zakon določa, da je poslovna enota kraj poslovanja, v katerem ali prek katerega tuje podjetje v celoti ali delno opravlja dejavnost oziroma posle v Sloveniji. Taka poslovna enota se mora vpisati v davčni register pri davčnemu uradu, na območju katerega bo opravljala dejavnost pred začetkom opravljanja dejavnosti na območju Slovenije. Poslovna enota tujega podjetja mora voditi poslovne knjige v slovenskem jeziku in v skladu z uvedenimi računovodskimi standardi (SRS ali MSRP).

Poslovni enoti tujega podjetja se pri ugotavljanju dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida na podlagi slovenske zakonodaje in sprejetih računovodskih standardov. Dobiček poslovne enote v Sloveniji je dobiček, ki se lahko pripiše tej poslovni enoti.

Če gre za poslovno enoto podjetja iz držav EU je osnovno pravilo, ki je vsebovano v prvem odstavku 7. člena mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčenja, da se dobiček podjetja države pogodbenice obdavči samo v državi rezidentstva podjetja, razen, če podjetje posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne poslovne enote. Kadar je ta pogoj izpolnjen, lahko država pogodbenica, v kateri je poslovna enota, obdavči dobiček podjetja druge države pogodbenice, vendar samo toliko dobička, kot se pripiše tej stalni poslovni enoti.

Slovensko podjetje, ki ima stalno poslovno enoto v tujini in v njej opravlja dejavnost, mora v svojih poslovnih knjigah evidentirati vse prihodke in odhodke, ki jih v tujini (državi vira) ustvari njegova poslovna enota. Konvencije z določbo o odpravi dvojnega obdavčevanja določajo odpravo dvojnega obdavčevanja v državi rezidentstva in metode za odpravo takega obdavčevanja, katerih namen je, da se slovenski davčni zavezanec izogne dvakratnemu plačilu davka od dobička oziroma dohodka.

Zaradi številnih predpisov in posebnosti obračunavanja davkov poslovne enote tujega podjetja v Republiki Sloveniji ali poslovne enote slovenskega podjetja v tujini vsem strankam svetujemo, da si pridobijo ustrezen strokovni nasvet.

V družbi za računovodsko in davčno svetovanje Replika, d. o. o., bodo naši strokovnjaki poskrbeli za pravilno obračunavanje Vaših davkov. Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Poznavanje transfernih cen je pomembno pri ugotavljanju dobička podjetja, ki je podlaga za odmero 20 % davka od dohodka pravnih oseb (davka od dobička). Gre za cene, ki so običajno rezultat oblikovanja cen znotraj mednarodnega podjetja ali med povezanimi podjetji ter za njihove notranje transakcije. Zato davčni predpisi zahtevajo, da se tudi za te transakcije upoštevajo primerljive tržne cene, ki so rezultat ponudbe in povpraševanja na trgu.

Pri ugotavljanju prihodkov podjetja se namreč upoštevajo transferne cene s povezanimi osebami za sredstva, vključno z neopredmetenimi sredstvi, ter storitve. To pomeni, da se v davčni bilanci upoštevajo prihodki najmanj do višine, ki se ugotovi z upoštevanjem primerljivih tržnih cen med nepovezanimi osebami. Enako velja pri ugotavljanju odhodkov podjetja, ki se ugotavljajo z upoštevanjem transfernih cen med povezanimi osebami, pri čemer se odhodki priznajo največ do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih tržnih cen.

Veljavna zakonodaja določa, kdaj se šteje, da sta dve podjetji, podjetje in fizična oseba oziroma dve fizični osebi povezani osebi. Gre za natančna in za laika zapletena pravila. Zato v računovodskem servisu Replika v okviru davčnega svetovanja s stranko skupaj identificiramo povezane osebe in za stranko (podjetje) izpolnjujemo zakonske obveznosti identifikacije povezanih oseb in pravilnega obračunavanja transfernih cen med povezanimi osebami z vodenjem ustrezne dokumentacije.

Podjetja (davčni zavezanci) morajo namreč zagotavljati dokumentacijo o povezanih osebah, obsegu in vrsti poslovanja z njimi ter o določitvi primerljivih tržnih cen, in sicer:
1) splošno dokumentacijo (masterfile), ki je lahko enotna za skupino povezanih oseb kot celoto, in mora vsebovati najmanj opis davčnega zavezanca, organizacijske strukture na svetovni ravni in vrste povezanosti itd..
2) posebno dokumentacijo (country-specific documentation), ki mora vsebovati najmanj podatke v zvezi s transakcijami s povezanimi osebami in podatke o izvedbi analize primerljivosti transakcij.
3) drugo dokumentacijo, ki dokazuje skladnost transfernih cen s primerljivimi tržnimi cenami.
Podjetje mora dokumentacijo hraniti še deset let po zaključku leta, na katerega se nanaša.

Za strokovno pomoč pri identifikaciji povezanih oseb in obračunavanju transfernih cen se lahko obrnete na podjetje za davčno svetovanje Replika, d. o. o.. Pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Zaloge lahko pomembno vplivajo na poslovni izid podjetja, zato je pomembno njihovo uravnavanje v skladu z dvema načeloma: optimizacijo zalog z vidika poslovanja in najugodnejše davčne obravnave.

Računovodski poslovni izid podjetja (dobiček ali izguba), ki je rezultat razlike med prihodki in odhodki v obračunskem obdobju (običajno v koledarskem letu) se namreč razlikuje od davčnega poslovnega izida, ki pomeni osnovo za obračun davka od dobička (t.j. davka od dohodka pravnih oseb) v višini 20 %. Zato mora podjetje pri uravnavanju zalog upoštevati, da je davčno priznani odhodek le tisti strošek zalog, ki so v koledarskem letu prodane, to je porabljene zaradi prodaje blaga oziroma storitev podjetja. Za davčni izid se namreč pri ugotavljanju dobička priznajo le tisti odhodki, ki so potrebni za pridobivanje prihodkov.

Z davčnega vidika je tako ključna izbira metode vrednotenja zalog. Računovodski standardi določajo omejitve v primerih, ko se med obračunskim obdobjem spremenijo cene, po katerih podjetje zaloge nabavlja (SRS 4). Različne metode vrednotenja zalog materiala in dokončanih proizvodov vplivajo na poslovni in davčni izid.

Zaloge lahko vrednotimo po naslednjih metodah:
- metodi drsečih povprečnih cen,
- metodi stalnih cen z odmiki,
- metoda zožene lastne cene,
- metoda prva vhodna = prva izhodna (FIFO),
- metoda zadnja vhodna = prva izhodna (LIFO),
- metoda prva poteče = prva izhodna (FEFO).

Na splošno velja, da je pri vrednotenju zalog materiala čisti dobiček najvišji v primeru izbire metode zaporednih cen, najnižji pa v primeru drsečih povprečnih cen. Glede vrednotenja nedokončane proizvodnje in dokončanih proizvodov pa na splošno velja, da je ta najvišji v primeru izbire metode vrednotenja zalog po zoženi lastni ceni, najnižji pa pri izbiri metode po spremenljivih proizvajalnih stroških, če gre za velik obseg proizvodnje in majhen obseg prodaje, sicer pa je ravno obratno. 

V Repliki zato strankam svetujemo, da v sodelovanju z našimi strokovnjaki izberejo najboljšo metodo spremljanja in vrednotenja zalog in s tem optimalen izid za podjetje. Zato namreč ni dovolj le poznavanje organizacije v podjetju, poslovnega in tehnološkega procesa, temveč tudi dobro računovodsko znanje in poznavanje davčnih predpisov.

Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Gre za davek od dohodkov pravnih oseb (bolj znan kot davek na dobiček), ki ga morajo plačati vse pravne osebe domačega in tujega prava.

Vsakemu podjetju svetujemo, da za obračun davka od dobička najame kvalificiranega davčnega svetovalca,ker lahko podjetje v množici predpisov in posebnih navodil DURS hitro spregleda pomembno pravilo in davek napačno obračuna. V računovodskem servisu Replika se tem vprašanjem še posebej posvetimo in nudimo davčno svetovanje za optimizacijo neto dobička podjetja.

Davčna optimizacija zahteva najprej pravilno, pravočasno in zakonito plačevanje davkov in nato tudi pravilno izvajanje davčnih izogibov (ne pa davčnih utaj ali drugih nezakonitih dejavnosti). Gre predvsem za pravilno in učinkovito koriščenje davčne olajšave ter druge ukrepe, ki lahko zajemajo prenos sedeža in poslovanja podjetja v davčno ugodnejše okolje, spremembo pravno-organizacijske oblike, spremembo lastniške strukture, statusno preoblikovanje itd..

Bistvo obdavčitve z davkom na dohodek pravnih oseb (dobiček) je obdavčitev dobička domačega podjetja (rezidenta), kise izračuna kot presežek prihodkov nad odhodki. Pomembno je, da se dobiček prikaže skladno z davčnimi predpisi, predvsem upoštevajoč določila o davčno nepriznanih odhodkih, transfernih cenah, poslih med povezanimi osebami, pravilih prevrednotenja, izvzemu določenih prihodkov, davčnih olajšavah in druga. Davek se plačuje po stopnji 20 %.

Obdavči se tudi dobiček nerezidenta, ki ga ta dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali preko poslovne enote, ki se nahaja v Sloveniji. Dobiček poslovne enote nerezidenta v Sloveniji je dobiček, ki se lahko pripiše tej poslovni enoti. Veljajo pravila o omejitvi dvojnega obdavčenja. Zaradi številnih posebnosti tujim podjetjem svetujemo, da najamejo davčnega strokovnjaka.

Opozoriti velja, da zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, ne plača davka od dohodka pravnih oseb, če:
1) je v skladu s posebnim zakonom ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti, in
2) dejansko posluje skladno z namenom ustanovitve in delovanja.
Ne glede to se davek plača od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti.

Če želite optimirati dobiček Vašega podjetja se obrnite na podjetje Replika, računovodstvo in davčno svetovanje, d. o. o.. Pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi